Compostering

Alles met oog voor het milieu

Bij compostering gaan wij voor 100% hergebruik. Door geraffineerde composteringstechnieken te gebruiken is Recom in staat om van plantaardig afval, prachtige compostsoorten, biobrandstof en bodemverbeteraars te maken.

Compost

Compost onderscheidt zich van vers organisch materiaal doordat het gehygiëniseerd en biologisch stabiel is. Door de hygiënisatie zijn pathogenen en onkruidzaden afgedood, waardoor deze niet langer (onbedoeld) ongecontroleerd worden verspreid. Door het oprukken van invasieve exoten wint hygiënisatie van groenafval aan belang. U kunt bij Recom diverse soorten groenafval aanbieden.
Infographic Voordelen van Compost

Groenafval

Onder groenafval wordt afval verstaan dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is.

Blad

Bladafval is plantaardig afval dat vrijkomt bij onderhoud  van de openbare ruimte. Omdat er bij bladafval soms sprake is van verontreinigingen onderwerpen wij alle partijen die worden aangeboden aan een grondige visuele controle. Indien de stroom schoon is, wordt deze toegepast in ons composteringsproces. Bij constatering van visuele verontreiniging wordt deze behandeld als veegvuil.

Gras

Gras dat vrijkomt bij maai-en onderhoudswerkzaamheden langs wegen en taluds, Het gras zal eerst ontdaan worden van verontreinigingen voordat het in het composteringsproces wordt toegepast.

Slootvuil

Slootvuil is al het materiaal dat vrijkomt bij het onderhoud aan watergangen (vijvers, sloten, singels, etc.). Het slootmaaisel wordt ontdaan van verontreinigingen alvorens het composteringsproces ingaat.

Stobben

Stobben (en stronken) zijn plantaardig afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan begroeiingen en bij het verwijderen van bomen. De stobben en stronken worden bewerkt door ze te verkleinen.

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en natuurgebieden. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. Deze planten worden invasief genoemd omdat ze explosief groeien en zich snel verspreiden; exoot omdat ze oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten.

De planten kunnen zich zo snel verspreiden omdat ze in grote hoeveelheden zaden aanmaken die lang kiemkrachtig blijven. Zelfs wanneer ze zijn gemaaid, blijven de zaden vaak actief waardoor deze kunnen uitgroeien tot nieuwe planten. Daarnaast groeien afgemaaide stengels weer uit tot volwaardige planten. Een ander groot verspreidingsrisico is het onderwerken van maaisels en het afvoeren van grond waar nog wortelresten in zitten. Op deze manier kunnen invasieve exoten zich relatief gemakkelijk elders vestigen. Gecontroleerde verwijdering en verwerking van invasieve exoten is dus van groot belang.

Acceptatiereglement

U kunt hier het acceptatiereglement van Recom downloaden.

Algemene voorwaarden

U kunt hier het algemene voorwaarden van Recom downloaden.